مسیر دسترسی به‌وسیله‌ی قطار شهری
خط شماره‌ی ۴ – زرد
ایستگاه فردوسی – به سمت جنوب در خیابان فردوسی پیاده رفته، در سمت شرق به خیابان تقوی وارد شود،در خیابان تقوی نبش کوچه‌ی بهداشت کارخانه ای بزرگ در سمت راست شماست، پلاک ۶.

مسیر دسترسی به‌وسیله‌ی اتوبوس (خط ویژه)
خط شماره‌ی ۱ (میدان آزادی به‌سمت تهران پارس)
ایستگاه میدان فردوسی – به سمت جنوب در خیابان فردوسی پیاده رفته، در سمت شرق به خیابان تقوی وارد شود،در خیابان تقوی نبش کوچه‌ی بهداشت کارخانه ای بزرگ در سمت راست شماست، پلاک ۶.

مسیر دسترسی به‌وسیله‌ی خودروی شخصی
خیابان حافظ به‌سمت جنوب، بعد از تقاطع خیابان انقلاب، خیابان غزالی به‌سمت شرق، ادامه‌ی مسیر تا بعد از تقاطع خیابان فردوسی و ورود به خیابان تقوی، نبش خیابان بهداشت، پلاک ۶.
بعد از تقاطع خیابان انقلاب و حافظ، به‌سمت جنوب خیابان حافظ حرکت کنید، در سمت چپ وارد خیابان غزالی شوید،خیابان غرالی را پیشروی کرده تا وارد تقوی شوید، سپس در سمت راست وارد کوچه بهداشت شوید.
کارخانه‌ی آرگو پارکینگ اختصاصی ندارد. پارک خودرو در خیابان‌ تقوی و کوچه‌های منتهی به آن میسر است.