ناصرخسرو، مارکو پولو، هم اکنون: جهان گردان فرهنگی

۱۸ دی ۱۳۹۷

میهمانان نشست: ‌سام سمیعی، سمیه قاسم‌علی، جولیا کریسپیانی، گلرخ نفیسی

در این ‌نشست، ‌هر‌کدام ‌از ‌سخنرانان شرحی تفسیری‌ از شخصیت و ‌فعالیت‌های‌ ناصرخسرو ‌و ‌مارکو‌پولو، ‌دو ‌جهان‌گرد ‌متعلق ‌به ‌سده‌های ‌میانه،‌ ارائه ‌می‌دهند ‌که ‌دست ‌به ‌ثبت ‌و ‌ترسیم ‌جهانی ‌زدند ‌که ‌در ‌آن ‌زمان ‌می‌شناختند. ‌گلرخ‌ نفیسی ‌و ‌جولیا ‌کریسپیانی ‌بر ‌وجه ‌تمایز ‌این ‌دو ‌شخصیت‌ با ‌معاصران‌ خود ‌تأکید ‌می‌کنند ‌که ‌به ‌تبع ‌آن ‌از ‌طریق ‌فعالیت ‌در ‌بازار ‌و ‌تجارت،‌ پیگیر‌د غدغه‌های‌ ‌گسترده‌تری‌ در ‌زمینه‌ی ‌فرهنگ‌ و ‌دانش ‌بودند. ‌در ‌مقابل، ‌سمیه قاسم‌علی ‌و ‌سام‌ سمیعی ‌به ‌توصیف‌ ‌سویه های ‌انسان‌شناسانه‌ی‌ بازارها ‌و ‌فرهنگ‌های‌ مختلف،‌ تحرک‌ فرهنگی، ‌و ‌پیشینه‌ی‌ بازار، ‌جنبش‌ها، ‌و ‌تأثیرات ‌استعمار ‌بر‌مرور ‌تمایزات ‌ایده‌پردازانه ‌خواهند ‌پرداخت.

متن فارسی این جلسه از طریق لینک زیر قابل دریافت است:

ناصرخسرو، مارکوپولو، هم‌اکنون: جهان‌گردان فرهنگی

مکان و تاریخ:
خانه‌ی وارطان
‌میدان‌ فلسطین،‌ خیابان‌ طالقانی‌ غربی، ‌پلاك‌۵۱۴.
سه شنبه، ۱۸ دی ۱۳۹۷، ۶ بعد از ظهر
عکس: گالری‌اینفو