مسیر دسترسی به‌وسیله‌ی قطار شهری

خط شماره‌ی ۴ – زرد
ایستگاه میدان فردوسی – به سمت جنوب در خیابان فردوسی پیاده رفته، در سمت راست به خیابان پارس وارد شوید و تا خیابان غزالی پیشروی کنید، نبش کندوال و غزالی آپارتمانی قدیمی در سمت راست شماست، پلاک 17.

مسیر دسترسی به‌وسیله‌ی اتوبوس (خط ویژه)
خط شماره‌ی ۱ (میدان آزادی به‌سمت تهران پارس)
ایستگاه میدان فردوسی – به سمت جنوب در خیابان فردوسی پیاده رفته، در سمت راست به خیابان پارس وارد شوید و تا خیابان غزالی پیشروی کنید، نبش کندوال و غزالی آپارتمانی قدیمی در سمت راست شماست، پلاک 17.

مسیر دسترسی به‌وسیله‌ی خودروی شخصی
بعد از تقاطع خیابان انقلاب و حافظ، به‌سمت جنوب خیابان حافظ حرکت کنید، در سمت چپ وارد خیابان غزالی شوید، تقاطع خیابان غزالی و کوچه کندوان، پلاک 17.
ساختمان کندوان پارکینگ اختصاصی ندارد. پارک خودرو در خیابان‌ غزالی و کوچه کندوان میسر است.