هفته‌های هنری: در باب برگزاری هفته های هنر در ایران ‌

۱۵ دی ۱۳۹۷

میهمانان نشست: حمیدرضا پژمان، مریم مجد، هرمز همتیان
مدیریت نشست: سهراب مهدوی

در‌این ‌نشست، ‌مریم ‌مجد،‌ هرمز‌همتیان ‌و ‌حمیدرضا‌ پژمان ‌–‌ مدیران ‌و ‌مؤسسان ‌ارت‌فر تیر ‌و ‌‌هفته‌ی ‌هنر ‌تیرارت ‌به ‌‌گفتوگو ‌می‌نشینند‌ و دربار‌ه‌ی ‌هفته‌های ‌هنری‌ به‌عنوان‌ فرصت‌هایی ‌نادر ‌برای ‌بازدید ‌از ‌اثارهنری‌ در ‌طیف‌ متنوعی‌ از مکا‌ن‌های شهری ‌می‌گویند. این ‌فضاها که مجالی‌ برای‌ گرد‌هم‌آوردن‌ هنرمندان،‌ هنردوستان،‌ و‌فضاهای ‌ویژه‌ی رویدادهای‌ هنری ‌فراهم‌ ‌میاورند. میهمانان‌ نشست‌ همچنین‌ در‌مورد ‌اهمیت‌ برگزاری‌ هفته‌های‌ هنر ‌در ‌تهران ‌و ‌دیگر ‌شهرهای ‌ایران‌ به ‌بحث‌ خواهند‌ پرداخت.

مکان و تاریخ:
کافه گودو یاس
خیابان ‌نجات‌اللهی، ‌نرسیده ‌به ‌سمیه،‌ خیابان ‌محمدی، ‌بن‌بست‌ گل‌ یاس.
شنبه، ۱۵ دی ۱۳۹۷، ۴ بعد از ظهر
عکس: متین جامعی