نقش گالری‌ها در بازانگاری هنر در فضای‌عمومی

۱۵ دی ۱۳۹۷

میهمانان نشست: مریم مجد، هرمز همتیان، شباهنگ طیاری
مدیریت نشست: ‌شاهد صفاری

این‌ نشست‌ به ‌بررسی‌ نقش‌ ‌گالری‌ها ‌در ‌بازانگاری ‌هنر ‌در ‌فضای‌عمومی ‌خواهد ‌پرداخت‌ و ‌با‌ مروری‌ بر ‌برخی ‌از ‌پروژ‌ه‌های ‌اجرا‌شده ‌در ‌فضای ‌عمومی ‌توسط ‌گالر‌ی‌ها ‌و ‌هنرمندان ‌وابسته ‌به‌‌ آن‌ها ‌در‌‌سال‌های ‌گذشته، ‌اهمیت‌ پشتیبانی‌ از ‌چنین ‌فعالیت‌ها ‌و ‌پروژ‌ه‌هایی ‌را ‌مورد‌ بحث‌ قرار‌خواهد ‌داد.

مکان و تاریخ:
خانه‌ی وارطان
‌میدان ‌فلسطین، ‌خیابان ‌طالقانی ‌غربی، ‌پلاك‌۵۱۴.
شنبه، ۱۵ دی ۱۳۹۷، ۶ بعد از ظهر
عکس: متین جامعی