در باب کیوریتوری در سطح بومی و جهانی

۱۶ دی ۱۳۹۷

میهمانان نشست: اودیل بوغلوغو، سوزان وینچ )اسکایپ(
مدیریت نشست: ‌طاهره ساربان

در ‌این ‌نشست، ‌هر‌یک ‌از ‌مهمانان ‌شمایی ‌از‌ ‌فعالیت‌های ‌کیوریتوری ‌خود، ‌به‌ویژه ‌جدیدترین ‌پروژه‌هایشان ‌را ‌ارائه ‌خواهند ‌داد ‌که ‌به‌دنبال ‌آن، ‌برخی ‌از ‌تفاو‌ت‌های ‌میان ‌کیوریتوری ‌در‌سطح ‌بومی ‌و‌‌سطح جهانی ‌مورد ‌بحث‌ قرار‌خواهند ‌گرفت.

مکان و تاریخ:
خانه‌ی وارطان
‌میدان‌ فلسطین،‌ خیابان‌ طالقانی‌ غربی، ‌پلاك‌۵۱۴.
یکشنبه ،۱۶ دی ۱۳۹۷، ۶ بعد از ظهر
عکس: متین جامعی