تحصیلات هنری جایگزین: آموزشگاه های هنری در تهران

۱۹ دی ۱۳۹۷

میهمانان نشست: مینا حسنی(موسسه‌ی خوانش)، فرشته موسوی(چارسوهنر)، بهرنگ صمدزادگان(آموزشگاه آریا)
مدیریت نشست: ‌‌نامدار شیرازیان

آموزش ‌رسمی ‌همیشه ‌دارای ‌محدودیت ‌بوده ‌است؛ ‌سیستمی ‌که ‌به ‌دلایل ‌مختلف ‌قصد‌ تغییر ‌خود ‌را ‌ندارد ‌و ‌بر ‌ساختار ‌خود ‌پافشاری ‌می‌کند. ‌عدم ‌تغییر ‌ماهیت ‌و ‌شخصیت‌ این‌ شیوه ‌آموزش‌ از ‌یک‌ فرد ‌تا ‌سیستم‌ اجتماعی ‌هر ‌جامعه ‌متغیر ‌است. ‌در ‌مواجهه ‌با ‌این ‌سیستم ‌که ‌حضور ‌و ‌وظیفه‌اش‌ از ‌تولید ‌دانش ‌به ‌تولید ‌مدرک‌ بدل ‌شده ‌است، ‌آموزش ‌جایگزین ‌ضرورتی ‌قطعی ‌می‌نماید ‌که ‌از ‌منظر ‌اجتماعی ‌در ‌ساختار ‌رسمی ‌آموزش، ‌فراموش ‌شده ‌و ‌یا ‌نادیده ‌انگاشته ‌می‌شود. ‌در ‌این ‌راستا،‌ نهادها ‌و ‌آموزشگاه‌های ‌مستقل ‌هنری ‌به ‌فعالیت ‌مشغول ‌هستند. ‌برخی ‌از‌‌رشته‌ها ‌و ‌موضوعاتی ‌که ‌در ‌این ‌نهادها ‌و ‌آموزشگاه‌ها ‌آموزش‌ داده ‌می‌شوند، ‌به ‌ندرت ‌در ‌برنامه‌ی ‌آموزشی ‌دانشگا‌ه های ‌ایران ‌گنجانده ‌شده‌اند. ‌این ‌نهادها ‌و ‌آموزشگاه‌های ‌مستقل، ‌به‌ معنای ‌متعارف، ‌مدرک‌ تحصیلی‌ای ‌به ‌هنرجویان‌شان‌ عرضه ‌نمی‌کنند، ‌اما‌ برنامه‌های ‌آموزشی ‌ارائه ‌شده ‌توسط‌ آ‌ن‌ها ‌به ‌طرق ‌گوناگون ‌به ‌پیشبرد فعالیت‌های ‌هنرمندان ‌کمک می‌کنند. ‌پس‌ از ‌شرح ‌هر ‌مهمان‌ در‌مورد ‌نهادی ‌که ‌نماینده‌ی ‌آن‌ است، ‌بحثی ‌گروهی ‌درباره‌ی ‌اهمیت ‌تدوین ‌برنامه‌های ‌آموزشی ‌جایگزین ‌در ‌ایران ‌در ‌جریان ‌خواهد ‌بود.

مکان و تاریخ:
خانه‌ی وارطان
‌میدان‌ فلسطین،‌ خیابان‌ طالقانی‌ غربی، ‌پلاك‌۵۱۴.
چهارشنبه، ۱۹ دی ۱۳۹۷ – ۶ بعد از ظهر
عکس: متین جامعی